اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۶ تا ۲ خرداد ۱۳۸۶ توسط مرکز مدیریت بهسازی و بهره وری تاسیسات و ابنیه آبی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست