اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

01st Water Resources Management

اولین کنفرانس مدیریت منابع آب در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۳ تا ۲۷ آبان ۱۳۸۳ توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مدیریت منابع آب