کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

Water Resources of Kermanshah Conference

کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۶ توسط شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه