همایش بین المللی بازیافت آب

همایش بین المللی بازیافت آب

همایش بین المللی بازیافت آب در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۹ آذر ۱۳۸۹ توسط شرکت فنی و مهندسی کانی مس در شهر کرمان برگزار گردید.


محورهای علمی همایش:
فناوری
تکنیکهای بازیافت آب از فاضلاب شهری
تکنیکهای بازیافت آب از پساب های صنعتی
تکنیکهای بازیافت آب در مقایسه با انتقال آب از سایر حوزه ها

اقتصادی
اقتصاد بازیافت آب
ارزیابی ملی و بین المللی هزینه های بازیافت آب و مقایسه با قیمت تمام شده آب

مدیریتی
نقش بازیافت آب در محور توسعه ملی پایدار
بازیافت پساب خشک
بازیافت آب و محیط زیست
بازیافت آب از پساب های صنعتی