اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری

اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری

The First National Congress on Water, Management, and Innovation

اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور مهریز در شهر یزد برگزار گردید.


 

محورهای همایش:منابع آب و زیر ساختهای توسعه پایدار
منابع آب و توسعه صنعتی و معدنی
منابع آب و کشاورزی
منابع آب و تغییرات اقلیمی
منابع آب، نوآوری و دانش بوم