کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی

کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی

International Congress on Implementation of WFME Standards in Curricula on undergraduate Medical Education

کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۸۷ توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهر جزیره کیش برگزار گردید.


محورهای کنگره عبارتند از :
 
      - ارائه مقالات به صورت سخنرانی یا پوستر
      - کارگاههای آموزشی
      - نمایشگاه جنبی
 
عناوین موضوعات کنگره عبارتند از :
 
      - گزارش های پیاده سازی استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی :
        چالشها و تجارب
      - پیامد برنامه در آموزش پزشکی عمومی
      - محتوای برنامه های آموزش پزشکی عمومی
      - روش های آموزش و فراگیری در دوره پزشکی عمومی
      - تلفیق و ادغام (Integration) در برنامه آموزشی پزشکی عمومی
      - روش های ارزیابی فراگیران در آموزش پزشکی
      - سازماندهی محتوا و عناوین موضوع در برنامه آموزش پزشکی عمومی
      - ارزیابی برنامه آموزشی پزشکی عمومی
      - مدیریت برنامه آموزشی پزشکی عمومی
      - پیوندهای بین برنامه آموزشی پزشکی عمومی و برنامه های آموزشی پزشکی تخصصی
 
عناوین کارگاههای آموزشی کنگره عبارتند از :
 
      - تلفیق در برنامه آموزش پزشکی عمومی
      - ارزشیابی برنامه آموزش پزشکی عمومی
      - اعتباربخشی در آموزش پزشکی عمومی
      - آموزش از راه دور
      - ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی عمومی
      - رهبری دانشگاهی