پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

05th Workshop on Drainage and Environmental Engineering

پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۸۷ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.