چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

04th Workshop on Drainage and Environmental Engineering

چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۵ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.