سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

03rdWorkshop on Drainage and Environmental Engineering

سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۳ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.