ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در شهر نور برگزار گردید.


 

محورها ی همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری:1- مدیریت و بهره وری در آبخیزداری
2- تعادل اکولوژیک، آمایش سرزمین و تنوع زیستی
3- مدیریت تولید، استحصال، توزیع، مصرف و بازچرخانی آب
4- تعادل اکوسیستمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی

 مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران