پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.


 

اهداف همایشتبیین جایگاه آبخیزداری در کاهش، پیشگیری و کنترل
خسارات و پیامدهای ناشی از بلایای طبیعی
نقش آبخیزداری به عنوان عامل افزاینده در نسبت سود به هزینه اعتبارات استانی
تبادل اطلاعات علمی بین کارشناسان و پژوهشگران، بخش  آموزش، اجراء و تحقیقات
آبخیزداری کشور

 مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران