اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

The first regional conference on Iran

اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۸ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران