کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط انجمن زنان پژوهشگر تاریخ در ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

-  آشنایی با مطالعات زنان در کشور های اسلامی
-  آشنایی با رویکردهای نوین در حوزه اسلام و مسئله زنان
-  شناخت و تبیین موقعیت زن در تاریخ و جوامع اسلامی در دوران جدید و معاصر
-  فراهم آوردن عرصه ای برای هم اندیشی پژوهشگران در حوزه مسائل زنان و اسلام
-  ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی در موضوع مورد بحث
-  شناسایی اولویت های پژوهشی در موضوع مورد نظر

 


محورهای کنفرانس:

مطالعات زنان (تاملات نظری و روش شناسانه)
-  تبار شناسی مسائل زنان در جهان اسلام
- تاریخ نگاری زنان در جهان اسلام
- مسئله زن دراندیشه اسلام معاصر
- اسلام و مسئله جنسیت
- زنان و تفکر ناسیونالیسسم در جهان اسلام
- زن در جهان اسلام از نگاه غرب
- درباره مفهوم فمینیسم اسلامی

نقش و عملکرد زنان در جوامع اسلامی
 - زن و اجتماع
 - زن و سیاست
 - زن و فرهنگ
 - زن و اقتصاد
 - زن و هنر
 - زن و ادبیات
 - زن و ارتباطات
 - زنان اقلیت های مذهبی در جوامع اسلامی
 - جنبش های زنان
 - اسناد و منابع مطالعات زنان

مطالعات تطبیقی مسائل زنان در جهان اسلام
زنان جهان اسلام بین گذشته و آینده