نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی

نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی

نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
*روش شناسی وتوسعه برنامه روستایی وتدوین معیارهای الگوی کاربردی ICT درروستاها.
* ارائه وتبادل تجارب واموزه های ایران وجهان دربکارگیری حد اکثرقابلیتهای  ICT  روستاها.
* تولید محتوا وبومی سازی خدمات، آموزش وفرهنگ سازی واطلاع رسانی همگانی.
* مهندسی مجدد فرآیند خدمات ومعرفی فرصتهای جدید شغلی  درروستاها.
* چالش های قانونی وقضایی وساختاری دربکارگیری خدمات مجازی ICT درروستاها .
* توئسعه وترویج دانش راهبردی الکترونیک وکسب مهارتهای کاربردی آن.
* شناسایی برترین ارائه دهندگان و سازمانهای موفق درارائه و تولید خدمات محتوایی روستاها.
* روانشناسی وپویایی بهبود تعاملات انسانی درتوسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

برنامه ها و ویژگی های کنفرانس
* ارائه مقالات برتر و منتخب در قالب چهار پنل تخصصی.
* ارائه چهار عنوان کارگاه آموزشی و تجارب عملی مبتنی بر نیاز مخاطبین کنفرانس.
* برگزاری نمایشگاه توانمندی صنایع و دستاوردهای سازمانها و موسسات برتر.
* برگزاری نمایشگاه کتب آموزشی و نرم افزار های تخصصی ICT .
* اهدای جایزه "راهبرد برتر ICT روستایی" به بهترین مقاله یا تجربه ارائه شود.
* اهدای بسته آموزشی کامل کنفرانس به کلیه شرکت کنندگان.
* اهدای گواهینامه آموزشی معتبر به شرکت کنندگان در کنفرانس.
* چاپ و توزیع تمبرویژه "ICT روستایی"با همکاری شرکت پست.

 مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی