همایش آبخیزداری شهری

همایش آبخیزداری شهری

Urban Watershed Management Conference

همایش آبخیزداری شهری در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۸ توسط شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش آبخیزداری شهری