کنگره سراسری پیوند کلیه

کنگره سراسری پیوند کلیه

کنگره سراسری پیوند کلیه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.