اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

1st Urban Planing and Management Conference

اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ تا ۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری