اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

The First Iranian Conference on Urban Economics

پوستر اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۰ تا ۳ آذر ۱۳۹۰ توسط شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد، تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

اهداف کنفرانس:
تبادل تجربه و دانش اقتصاد شهری میان پژوهشگران و ارتقا سطح علمی دانش اقتصاد شهری در مجموعه شهرداری
بهره گیری از دستاوردهای پژوهشی در زمینه اقتصاد شهری در حل مسایل اقتصادی شهر و شهرداری
توجه بیشتر به توسعه اقتصادی شهر در کنار سایر جنبه های توسعه شهری

محورهای کنفرانس:
نقش فناوریهای نوین در اقتصاد شهری
مدیریت یکپارچه شهری و پیامدهای اقتصادی آن
سرمایه گذاری در شهرها (داخلی و خارجی)
نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد شهری
توسعه پایدار اقتصاد شهری
هدفمند نمودن یارانه ها و آثار اقتصادی آن بر مدیریت شهری
نقش گردشگری در اقتصاد شهری
اقتصاد مسکن، زمین و کاربریهای شهری
حاشیه نشینی و اقتصاد شهری
اقتصاد محیط زیست شهری
اقتصاد حمل و نقل شهری
تامین مالی و منابع درآمدی شهرمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران