اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

1st Regional Conference on Urban Flood Management

پوستر اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در شهر ساری برگزار گردید.


محورهای همایش:

- تبین نقش مدیریت جامع حوزه آبخیز در مدیریت سیلاب
- بررسی نقش کاربری اراضی و تغیرات آن در وضعیت سیلاب
- تغییر اقلیم و وقوع سیلاب
- برنامه ریزی شهری و وقوع سیلاب
- کاربرد فناوریهای نوین در در مطالعه و مدیریت سیلاب