همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

User Education and Information Literacy in Libraries and Information Centers

همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۳ تا ۲ خرداد ۱۳۸۳ توسط سازمان کتابخانه ها - موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها