کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

Technical workshop on the management, operation and maintenance of irrigation and drainage networks

کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۸۵ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی