چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی)

چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی)

Fourth technical workshop on farmers participation in irrigation and drainage network management (principals and methods of application)

چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی) در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۴ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.