یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۰ تا ۳ اسفند ۱۳۹۰ توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران