هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

8th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

 •  حمل و نقل همگانی
        طراحی شبکه های حمل و نقل همگانی
        تحلیل ظرفیت سیستم حمل و نقل همگانی
        معرفی و ارزیابی سیستمهای حمل و نقل همگانی
        بهینه سازی ناوگان حمل و نقل همگانی
        سیاستگذاری در حمل و نقل همگانی (کرایه و سایر فعالیتهای مربوطه)
        روشهای افزایش سهم حمل و نقل همگانی
 • سیتسمهای هوشمند
        مدیریت هوشمند ترافیک
        اطلاع رسانی هوشمند
        وسایل نقلیه هوشمند
        سیستمهای حمل و نقل همگانی هوشمند
        سیستمهای امنیتی هوشمند
        سیستمهای مربوط به وسایل نقلیه تجاری
        سیستمهای هوشمند پرداخت کرایه
 • مدیریت تقاضای سفر
        سیاستهای مشوق جهت استفاده از خودرو اشتراکی
        دورکاوی
        قیمت گذاری سوخت و مالیات
        بررسی ساختارهای شهری
 • برنامه ریزی حمل و نقل
        مدلسازی تقاضای حمل و نقل
        مدلهای فعالیت محور مربوط به حمل و نقل
        برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین
        مدیریت پارکینگها
        حمل و نقل کالا
 • ایمنی ترافیک و ریسک
        بررسی و ارزیابی هزینه تصادفات
        مدلسازی تصادفات شهری
        مدیریت ایمنی شهری 
        ساختار مدیریت حوادث
        تجهیزات ایمنی
        روشهای نوین جهت ایمنی سازی معابر
        ممیزی ایمنی راه
        شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه های حمل و نقل
        مدیریت بحران
 • حمل و نقل و توسعه پایدار
       پیاده محوری و حمل و نقل انسان مدار
       توسعه دوچرخه سواری
       مصرف سوخت
       آلودگی هوا و آلودگی صوتی
       حمل و نقل و محیط های شهری
       کاربران آسیب پذیر راه
 • مهندسی ترافیک
       مدلها و نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک سواره و پیاده
       مدلسازی ظرفیت تقاطعات
       مدلسازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده
       آموزش و فرهنگسازی
       قوانین و مقررات و روشهای اعمال آنها
       عارضه سنجی ترافیک
 • اقتصاد حمل و نقل
       ارزیابی پروژه های حمل و نقل
       قیمت گذاری معابر شهری
       مدلهای اقتصادی در برنامه ریزی حمل و نقل
 • مدیریت سیستم حمل و نقل
       اولویت بندی شبکه معابر شهری
       بررسی روشهای و سیاستهای مناسب جهت افزایش عرضه سیستم حمل و نقل
       طراحی شبکه های حمل و نقل
       بررسی و ارزیابی عوامل کاهنده عرضه سیستم حمل و نقل

هزینه ثبت نام:
از علاقمندان شرکت در کنفرانس تقاضا می شود هزینه ثبت نام را با توجه به جدول ذیل به حساب جاری 90001 نزد بانک ملی ایران شعبه سازمان ترفیک (کد شعبه 849)‌قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم ثبت نام تکمیل شده حداکثر تا تاریخ10/2/87 به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

توجه:
-     هزینه کنفرانس مطابق جدول ذیل شامل حضور در سخنرانی‌های علمی، ارائه لوح فشرده مجموعه مقالات،  نهار و پذیرایی به مدت 2 روز می‌باشد.
-     ارائه کنندگان مقالات تایید شده نیاز به هزینه‌های ثبت نام ندارند.
-     ارائه کنندگان مقالات در صورت تایید مقالات نیاز به پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس ندارند.
-     ثبت نام دانشجویان و اعضاء هیئت علمی با ارسال تصویر کارت شناسایی مربوطه امکان پذیر می باشد.

 هزینه شرکت در کنفرانس:
         ثبت نام                                                 مبلغ (ریال)
-       عادی                                          350.000 (سیصد و پنجاه هزار ریال)
-      اعضاء هیئت علمی                        200.000 (دویست هزار ریال)
-      دانشجویان                                   100.000   (یکصد هزار ریال)
 

فرم ثبت نام: مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران