هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

7th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۵ تا ۸ اسفند ۱۳۸۵ توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران