دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط پ‍ژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


مقدمه

گروه رنگ و روک شهای سطح پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در نظر دارد با مشارکت سازمان ها و ارگان های ذیربط دومین سمینار ملی" رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها" را برگزار نماید. هدف اصلی از برگزاری این سمینار، بررسی مشکلات کیفی، پایداری و اجرای رنگ های مخصوص خ طکشی راه ها، بررسی نقایص در زمین ههای مختلف تولید، اجرا و سرویس دهی نامناسب خط کشی جاده ها، و همچنین برقراری زمینه تبادل نظر اساتید، پژوهشگران، متخصصان و صنعتگران مرتبط می باشد. این همایش فرصتی است مغتنم برای گردهمایی مسئولین، متخصصین، محققین ، تولیدکنندگان ، پیمانکاران، دانشجویان و تمامی کسانی که به نحوی با خ طکشی های ترافیکی در ارتباط هستند تا در جریان تازه ترین پیشرفت های علمی-تحقیقاتی و دستاوردهای پژوهشی در داخل و خارج از کشور قرار گیرند. امید است برگزاری دومین سمینار ملی و حضور صاحب نظران و متخصصان این صنعت و همچنین برپایی نمایشگاه جانبی دستاوردهای صنعت خط کشی راهها، در دستیابی به این مهم، گامی موثر برداریم.

موضوعات اصلی سمینار
• روش های کنترل کیفی و بازرسی
• بررسی علل و عیوب انواع خ طکشی
• تهیه، تولید و کاربرد دانه های شیشه ای
• رنگ های ترافیکی و مسائل زیست محیطی
• استاندارد و استانداردسازی در رنگ های ترافیکی
• اجرا، تعمیر و ترمیم خط کشی ها و نگه داری آنها
• بررسی های فنی و اقتصادی رن گها و مصالح مصرفی
• خط کشی های روسازی برای شرایط و یا مناطق خاص
• نقش انواع و الگوهای خط کشی در بهبود ایمنی راهها
• بسترسازی مناسب روسازی برای اجرای خط کشی راهها
• ماشین آلات تولید رن گهای ترافیکی و اجرای خ طکشی راهها
• تازه های علمی و نوآوری ها در زمینة نوع رنگ، رو شهای اجرا
• روش هایِ جایگزینی و برداشتن خط کشی های قدیمی و معیوب
• آموزش و فرهنگ استفاده از خط کشی: قوانین و مقررات مربوطه
• استانداردهای رایج در اجرا و کنترل های پس از آن در ایران و سایر کشورها
• نقش شرایط اقلیمی، تردد، روکش راه و طرح هندسی مسیر بر کارایی خط کشی هامقالات پذیرش شده در دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها