اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

1st National Seminar on Traffic Paints, Safety and Pavement Marking

اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۵ تا ۲۲ آبان ۱۳۸۵ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشکده فرآیند گروه رنگ، رزین و روکشهای سطحی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها