همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

پوستر همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

جایگاه علم گردشگری در ایران
ـ گردشگری در جایگاه یک علم بین رشته ای و تخصص های مرتبط
ـ دیدگاه ها و رویکردهای توسعه علوم گردشگری در ایران
ـ سیاستگذاری و خط مشی گذاری علوم گردشگری در کشور
ـ رشد کمی و کیفی علوم  گردشگری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
ـ  ارزیابی مطالعات و پژوهش های گردشگری  در ایران
ـ آسیب شناسی برنامه های توسعه علوم گردشگری در کشور

گردشگری و آمایش سرزمین
ـ نظریه ها و پارادایم های  گردشگری و آمایش سرزمین
ـ الگویابی  فضایی و گونه شناسی گردشگری در آمایش سرزمین
ـ  ارزیابی ها و توان سنجی های محصول گردشگری در آمایش سرزمین
ـ  شبکه مقاصد گردشگری در آمایش سرزمین ( ضرورت ها و اهداف)
ـ مدل ها و روش های ارزیابی و توان سنجی گردشگری در آمایش سرزمین
تحلیل و سازماندهی فضایی گردشگری در آمایش سرزمین
ـ مدل های پایش و ارزیابی برنامه های توسعه گردشگری در آمایش سرزمین
ـ جایگاه گردشگری در توسعه منطقه ای و بسترهای آمایش سرزمین

گردشگری و آمایش سرزمین در استان گلستان
ـ جایگاه و مزیت های  گردشگری در توسعه استان گلستان
ـ  علوم گردشگری و آمایش سرزمین در استان گلستان
ـ ضرورت های راهبردی در سیاستگذاری و توسعه گردشگری در استان گلستان
ـ ظرفیت های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی توسعه گردشگری در استان گلستان
ـ  قابلیت های محصول گردشگری در مناطق مختلف استان گلستان
ـ  پتانسیل سنجی الگوهای فضایی گردشگری  در استان گلستان
ـ شبکه مقاصد گردشگری و آمایش سرزمین در استان گلستان
ـ  موسسات آموزش عالی و آموزش  منابع انسانی مورد نیاز گردشگری در استان گلستانمقالات پذیرش شده در همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان