همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم

همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم

همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


امروزه برگزاری همایش ها بعنوان راهبردی به منظور دستیابی به اهداف و ارتقاء کیفیت برنامه ها و سیاستگذاریها، مبتنی بر خرد جمعی و بر پایه مستندات علمی و تجارب عملی در میان دولتمردان کشورهای جهان بشمار می آید.
همایش "پیشرفت و توسعه علمی در برنامه پنجم" ماحصل همفکری و تشریک مساعی 197 انجمن علمی کشور در گروهای پنجگانه فنی ومهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و گروه بین رشته ای در سال1388 می باشد که اهم اهدافی همچون تبیین جایگاه انجمن های علمی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان کشور و بررسی گذشته، حال و آینده انجمن های علمی در ایران را دنبال می کند.
با نگاهی اجمالی به جایگاه انجمن های علمی در روند پیشرفت و توسعه کشور شاهد نقش کم رنگ این تشکلها در تدوین برنامه ها و همفکری در تصمیم سازی دستگاههای اجرایی بوده ایم. در حالیکه براساس آمار منتشره توسط کمیسیون انجمن های علمی ایران در سال 1387 از مجموع ده ها هزار نفر عضوجذب شده توسط انجمن های علمی در شاخه های مختلف علوم قریب به 5000 نفر از آنها را اعضای هیات علمی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشکده ها تشکیل می دهند که این موضوع موید پتانسیل سرشار از پویایی و غنای علمی و نظری انجمن ها در کشور می باشد.
در این راستا انجمن های علمی ایران پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی نظام در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، با فراخوان کمیسیون انجمن های علمی و تشکیل هسته اولیه با تجزیه و تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین سند چشم انداز بیست ساله ایران برنامه ریزی های اولیه را جهت برگزاری همایشی با محوریت "تبیین جایگاه انجمنهای علمی پیشرفت و توسعه علمی کشور" بعمل آورد.
نظر به اهمیت استفاده از توان فکری، مشورتی و اجرایی انجمن های علمی در بر پایی هر چه بهتر این همایش، پس از فراخوان، کمیته های علمی و اجرایی در کارگروه های تخصصی با حضور مدیران و نمایندگان انجمنهای علمی تشکیل گردید و در ادامه نیز با برگزاری جلسات هم اندیشی و کارشناسی نسبت به تامین محتوا، برنامه ریزی و اجرای همایش پرداخته شد.