سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

پوستر سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۵ توسط شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی و فرعی کنفرانس‌:

مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:
- مدیریت منابع انسانی کاربردی
- مدیریت مالی کاربردی
- مدیریت دانش کاربردی
- مدیریت ریسک کاربردی
- مدیریت استراتژیک کاربردی
- مدیریت تولید کاربردی
- مدیریت صنعتی کاربردی
- مدیریت بحران کاربردی
- تئوری های مدیریت کاربردی
- مدیریت کارآفرینی کاربردی
- و ...

اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:
- اقتصاد بازرگانی کاربردی
- اقتصاد انرژی کاربردی
 - اقتصاد سنجی کاربردی 
- اقتصاد پولی کاربردی 
- اقتصاد کشاورزی کاربردی 
- اقتصاد مدیریت کاربردی 
- اقتصاد محیط زیست کاربردی 
- اقتصاد منابع کاربردی 
- اقتصاد شهری و روستایی کاربردی 
- اقتصاد برنامه ریزی کاربردی 
- اقتصاد بخش عمومی کاربردی 
- تجارت بین الملل کاربردی 
و … 

موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی: 
اقتصاد و مدیریت نظامی: 
مدیریت نظامی:
 
- مدیریت منابع انسانی در امور نظامی 
- مدیریت مالی در امور نظامی 
- مدیریت دان در امور نظامی 
- مدیریت ریسک در امور نظامی 
- مدیریت تولید در امور نظامی 
- مدیریت صنعتی در امور نظامی 
- مدیریت زمان در امور نظامی 
- مدیریت بحران در امور نظامی 
- مدیریت راهبردی در امور نظامی 
- تئوری های مدیریت نظامی 
- و ... 

اقتصاد نظامی: 
- اقتصاد و جنگهای آینده 
- شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ 
- تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ 
- برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی 
- اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی 
- فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی 
- جنگ اطلاعات اقتصادی 
- برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی 
- هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی 
- پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی 
- منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی 
- ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی 
- خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و ...
 - هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
- و ...  

اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:
 - مبانی و نظریه ها: 

- نفت  و گاز و توسعه اقتصادی 
- نفت  وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی 
- برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز 
- تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز 
- تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز 
- مدیریت منابع نفت وگاز 
- نظریه بازی ها  
- عرضه و تقاضای نفت: 
- بازار کالا ها و تجارت 
- پیش بینی بازار نفت و گاز 
- قیمت گذاری نفت و گاز 
- مصرف فرآورده های نفت  و گاز 
- تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت  و گاز 
- مدیریت فروش نفت وگاز 
 - انرژی های جایگزین: 
- انرژی های نو 
- آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای 
- سایر منابع انرژی 
 - سرمایه گذاری در نفت و گاز: 
- روش های تامین مالی نفت و گاز 
- قراردادها 
- میزان سرایه گذاری در پروژه ها 
- سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی