نخستین همایش بزرگ توسعه صنعت گردشگری درشهرستان پاوه

نخستین همایش بزرگ توسعه صنعت گردشگری درشهرستان پاوه

پوستر نخستین همایش بزرگ توسعه صنعت گردشگری درشهرستان پاوه

نخستین همایش بزرگ توسعه صنعت گردشگری درشهرستان پاوه در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط اداره میراث فرهنگی - صنایع دستی وگردشگری شهرستان پاوه در شهر پاوه برگزار گردید.


محورهای همایش با محوریت شهرستان:

- موانع  توسعه صنعت گردشگری در شهرستان پاوه
- گردشگری شهری و نقش آن در توسعه مناطق شهری (شهرستان پاوه)
- گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی (شهرستان پاوه)
- اکوتوریسم و  ساماندهی فضای جغرافیایی شهرستانپاوه
- توانمند سازی مردم و نقش آن در توسعه گردشگری شهرستان پاوه
- آموزش شهروندی و نقش آن در توسعه گردشگری شهرستان پاوه
- نقش نهادهای دولتی در توسعه گردشگری شهرستان پاوه
- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان پاوه
- ارتباطات فرهنگی، آداب و رسوم  و گردشگری مذهبی شهرستان پاوه


محورهای آزاد همایش:

- نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد
- گردشگری و تاثیر آن بر محیط زیست
- گردشگری  و راهکارهای مناسب توسعه  آن به عنوان فرصت جدید درآمد زایی