پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران در تاریخ ۷ اردبهشت ۱۳۸۷ تا ۹ اردبهشت ۱۳۸۷ توسط جامعه دامپرشکان ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران