پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط جامعه دامپرشکان ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران