ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry

پوستر ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


محورها و موضوعات همایش:

روانپزشکی کودک و نوجوان :
- همه گیری شناسی
- علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات
- جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی
- شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان روان پزشکی کودک و نوجوان

سلامت روان کودکان و نوجوانان :
- ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی
- پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی
- سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان
- فرهنگ
- مذهب
- معنویت و سلامت روان کودکان

روانپزشکی مشاوره - رابط کودکان و نوجوانان :
- جنبه های روانپزشکی در بخش های طبی غیر روان پزشکی
- بیماریهای سایکوسوماتیک و سوماتوفرم حوزه کودکان و نوجوانان
- سلامت روان در بیمارستان های کودکان

مداخلات داروئی :
- درمان های داروئی
- اثر بخشی
- فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک
- عوارض جانبی داروها و درمان ترکیبی در حوزه کودک و نوجوان

مداخلات غیر داروئی :
- مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی
- آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه کودک و نوجوان

طب اورژانس :
- اورژانس های روان پزشکی کودک و نوجوان

طب ورزش :
- سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان
- مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش


علوم اعصاب : علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان

حوزه های مختلف روانشناسی :
- روانشناس عمومی، بالینی
- تربیتی
- سلامت
- کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان

روان پرستاری کودکان :
- روان پرستاری در بخش های روانپزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی

بهداشت روانی مادر و کودک :
- مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و مراقبت از نوزاد و شیر خوار
- ارتباط مادر و کودک

بهداشت روان در مدارس :
- پیشگیری از آسیب های اجتماعی
- سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتیط با تعلیم و تربیت

کار درمانی :
توان بخشی کودکان در زمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی

گفتار درمانی :
- جنبه های رشدی زبان
- شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی

مددکاری :
- حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی از کودکان و نوجوانان

ارتقاء کیفیت زندگی :
- ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان
- والدین و خانواده ها