چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.Theme:
Glocalization and Language Education

Sub-themes:
Culture,Globalization and Language Teaching
Language Teaching in Digital Age
Critical Pedagogy
Computer –Assisted Language Learning
Language Testing and Evaluation
Teacher Education and Evaluation
Materials Development
Critical Discourse Analysis
Interlanguage Pragmatics
Sociolinguistics
Translation Studies
Post-modernism and Literature
Post-colonial Studies and Literature
Eco-criticism and Literature
Culture,Knowledge and Literature
Feminism and Literature

 مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران