تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

1st International Symposium of Telemedicine

تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن