دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

2nd Conference in Tehran Safe Community

دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۸ توسط شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران