سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education

سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی