اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

1st International Conference on Traffic Accident

اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۴ تا ۱ دی ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای