سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

3rd National Conference on Solid Waste Management and its Place in Urban Planning

سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری