دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

2nd National Conference on Solid Waste Management and its Place in Urban Planning

دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری