اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۶ تا ۱۱ دی ۱۳۸۶ توسط سیمیاگران در شهر تهران برگزار گردید.