کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

حوزه علوم اجتماعی :

توانمند سازی اقشار اسیب پذیر جامعه
خانواده پایدار و اسیب های اجتماعی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
برنامه ریزی تعاون و رفاه اجتماعی
مردم شناسی و علوم جامعه شناسی
جامعه شتاسی و علوم سیاسی
اقتصاد و جمعیب شناسی
پژوهش علوم اجتماعی
مدیریت و کارافرینی
جغرافیای انسانی
مدیریت خدمات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
علوم ارتباطات اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
زیست اخلاق اسلامی
سازگاری اجتماعی
ازدواج و خانواده
مطالعات جوانان
جمعیت شناسی
رشد اجتماعی
و سایر موضوعات مربوطه