دهمین کنگره علوم خاک ایران

دهمین کنگره علوم خاک ایران

10th Soil Science Congress of Iran

دهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۶ تا ۶ شهریور ۱۳۸۶ توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنگره علوم خاک ایران