نهمین کنگره علوم خاک ایران

نهمین کنگره علوم خاک ایران

9th Soil Science Congress of Iran

نهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۴ تا ۹ شهریور ۱۳۸۴ توسط مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره علوم خاک ایران