سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

The 3rd Conference on Space Radiation

پوستر سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ تا ۵ دی ۱۳۹۲ توسط کمیته دائمی تشعشعات فضایی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

شناسایی، سنجش و آشکارسازی تشعشعات فضایی
- به‌کارگیری دانش و فناوری سنجش از دور در شناسایی، سنجش و آشکارسازی تشعشعات
- شبیه‌سازی و تحلیل میدان‌های تابشی
- روش‌ها و سامانه‌های آشکارسازی، سنجش و طیف-سنجی تشعشعات
- کنترل کیفی، صحت سنجی و استانداردسازی روش‌ها و سامانه‌های سنجش و آشکارسازی

اثرسنجی تشعشعات فضایی
- شناسایی اثرات تشعشعات بر مواد، قطعات الکترونیک و نرم افزارها
- شبیه‌سازی، تحلیل و مدل‌سازی سامانه‌های فضایی
- بررسی و تجزیه و تحلیل استانداردهاپ
- تست اثرات تشعشعات و طراحی بسترهای آزمون

حفاظت در برابر تشعشعات فضایی و امواج رادیویی
- راه‌های حفاظت سامانه‌های فضایی در برابر تشعشعات
- بررسی خواص مواد سبک جهت حفاظت از محموله های فضایی
- طراحی و مدل‌سازی حفاظ برای سامانه‌های فضایی دربرابر پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز
- روش‌های مقاوم‌سازی نرم‌افزاری
- بررسی و تجزیه و تحلیل استانداردها
- حفاظت سازندگان سامانه‌های فضایی در برابر پرتوهای رادیویی

زیست پرتوی فضایی
- ارزیابی زیستی تشعشعات فضایی بر گیاهان، جانوران و انسان
- حفاظت زیستی در مقابل تشعشعات فضایی

سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی کلان کشور در حوزه تشعشعات فضایی