دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مدیریت ورزشی
- پزشکی ورزشی
- روانشناسی ورزشی
- فناوری و مهندسی در ورزش