کنگره ملی علوم انسانی

کنگره ملی علوم انسانی

National Social Science Congress

کنگره ملی علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۵ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی علوم انسانی