اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

1st Symposium of National Resources Loss Prevention

اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۳ تا ۲۱ خرداد ۱۳۸۳ توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی