همایش ملی قنات

همایش ملی قنات

همایش ملی قنات در تاریخ ۱۶ اردبهشت ۱۳۸۳ تا ۱۷ اردبهشت ۱۳۸۳ توسط در شهر گناباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی قنات