همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

Seminar on Modern Methods of Schools Management in the Third Millennium

همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم